หนังสือเวียน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Wednesday, 30 January 2013 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๖

         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๓๙
ลงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง  แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กิจกรรมป้องกันไฟป่า
และควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๑๑
ลงวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๐๓
ลงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๗๐
ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๖๙
ลงวันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรันักเรียน
นิสิต และบักศึกษา (ฉบับที่ ๒)
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๕๔
ลงวันที่  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ) ในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อใช้ในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๓๘
ลงวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง  มอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนัก@@@กรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๑
ลงวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง  ขอให้เร่งรัดรับรองสิทธิการปฏิบัติราชการ