หนังสือเวียน มีนาคม ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Wednesday, 27 February 2013 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนมีนาคม ปี ๒๕๕๖

         
  หนังสือ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๖๒/๙๕๑
ลงวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ เรื่อง  คำสั่งให้เข้ารับการอบรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูลการเพาะชำกล้าไม้และแจกจ่ายกล้าไม้
 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๙๒
ลงวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๖
เรื่อง  กฏ ก.พ.ค. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๘๖
ลงวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖
เรื่อง  ขอให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและรายการสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง
ดูแล และใช้ประโยชน์
 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๗๕ ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๗๐ ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจครุภัณฑ์ที่อยู่ในความครอบครอง
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๖๖
ลงวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖
เรื่อง  มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๓๕
ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖
เรื่อง  สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายการงานการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๑๙
ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖
เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๒๖
ลงวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๑๖
ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖
เรื่อง  การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๑๘
ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖
เรื่อง  การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานและประเมินผระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๐๔
ลงวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ชำนาญการประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการ
หลังการทำลายป่าไม้และเบิกความเป็นพยานศาล (เพิ่มเติม)
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๐๓
ลงวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖
เรื่อง  มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๐๒
ลงวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖
เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ