หนังสือเวียน เมษายน ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Wednesday, 27 March 2013 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนเมษายน ปี ๒๕๕๖

         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๖๒๑
ลงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๖ เรื่อง  ขอความร่วมมือสำรวจ
ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความครอบครอง
 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๔๖๔
ลงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖ เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๔๖๓
ลงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖ เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ
 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๔๔๔
ลงวันที่  ๕ เมษายน  ๒๕๕๖ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
(ว ๑๐/๒๕๔๘)
 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๔๐๑
ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ เรื่อง  การดำเนินโครงการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ
ที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า