หนังสือเวียน พฤษภาคม ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Tuesday, 23 April 2013 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๖

       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๗๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ     
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๗๓๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๗๒๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๗๐๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เรื่อง  กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่นเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖     
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๗๐๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔     
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๖๘๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เรื่อง  ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP     
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๖๘๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เรื่อง  ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖