หนังสือเวียน มิถุ@@@น ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Wednesday, 29 May 2013 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนมิถุ@@@น ปี ๒๕๕๖

       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๙๓๓ ลงวันที่ ๒๘  มิถุ@@@น  ๒๕๕๖  เรื่อง  การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๙๑๘ ลงวันที่ ๒๖  มิถุ@@@น  ๒๕๕๖  เรื่อง  แก้ไขคำสั่งกรมป่าไม้    
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๙๐๘ ลงวันที่ ๒๔  มิถุ@@@น  ๒๕๕๖  เรื่อง  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖    
       
  หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล ที่ ทส ๑๖๐๓.๕๒/ว ๑๘๖๗ ลงวันที่  ๑๘  มิถุ@@@น  ๒๕๕๖  เรื่อง  การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการป่าไม้    
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๘๗๓ ลงวันที่  ๑๘  มิถุ@@@น  ๒๕๕๖
 เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๕ ฉบับ
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๘๓๗ ลงวันที่  ๑๑  มิถุ@@@น  ๒๕๕๖
 เรื่อง  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (๑ มกราคม ๒๕๕๖)
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๘๒๔ ลงวันที่  ๗  มิถุ@@@น  ๒๕๕๖
 เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๘๒๓  ลงวันที่  ๗  มิถุ@@@น  ๒๕๕๖ เรื่อง  แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ    
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๘๐๗ ลงวันที่  ๕  มิถุ@@@น  ๒๕๕๖
เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในกรมป่าไม้
   
       
   หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๘๐๔ ลงวันที่  ๕  มิถุ@@@น  ๒๕๕๖
เรื่อง  จัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕