หนังสือเวียน กรกฎาคม ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Friday, 28 June 2013 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนกรกฏาคม ปี ๒๕๕๖

       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๐๘๑  ลงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖       
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๐๖๙  ลงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  การกำหนดแนวทางการไปช่วยปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้       
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๐๑๕  ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖       
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๐๐๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ       
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๙๘๓  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ       
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๙๗๘  ลงวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราต่างประเทศ และการขอสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทดแทนที่สูญหาย         
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๙๕๐  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ ๔ ฉบับ