หนังสือเวียน สิงหาคม ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Friday, 26 July 2013 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๖

       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ด่วนที่สุด  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๒๔๙   
ลงวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงาน
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  
  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๑/๑๔๑๒๕  ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรีญจักรพรรดิมาลา         
       
   หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๑๑๘  ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในกรมป่าไม้         
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ด่วนที่สุด  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๐๗๙  ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การติดตามและรายงานสถานการณ์ปัญหาที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
       
   หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ด่วนที่สุด  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖