หนังสือเวียน กันนยายน ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Tuesday, 27 August 2013 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนกันยายน ปี ๒๕๕๖

       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๒๒ ลงวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖  เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๖ ฉบับ    
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๓๖๘ ลงวันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม    
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนมาก ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๓๕๘ ลงวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)    
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๓๔๙ ลงวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖  เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ๒ ฉบับ     
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๓๔๐ ลงวันที่  ๑๑  กันยายน ๒๕๕๖  เรื่อง การดำเนินการกับยานพาหนะของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว     
       
  หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๖๑๐๘ ลงวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๕๖      
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๒๗๖ ลงวันที่  ๒ กันยายน ๒๕๕๖  เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ        
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๕๑๗๒ ลงวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  เรื่อง  โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี