ตุลาคม ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Monday, 07 October 2013 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๖

       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๘๕ 
ลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  เรื่อง รายงานการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๕๗๓ 
ลงวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  เรื่อง เร่งรัดการจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่าและพนักงานดับไฟป่า
  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๕๗๒ 
ลงวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด
  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๕๗๑ 
ลงวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๕๕๖ 
ลงวันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๕๔๘ 
ลงวันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ
  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๕๔๖ 
ลงวันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนัก@@@กรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๕๐๙ 
ลงวันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในกรมป่าไม้
  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๙๐ 
ลงวันที่  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๕๒ 
ลงวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การใช้เมล็ดไม้พันธุ์ดีในการเพาะชำกล้าไม้
  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๔๘ 
ลงวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ให้บังคับบัญชา
  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ด่วนที่สุด  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๕๑   
ลงวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖