พฤศจิกายน ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Thursday, 31 October 2013 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๖

       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๖๔๑  ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เรื่อง เร่งรัดการจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก       
       
  หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๙๒๓๗  ลงวันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖       
       
  หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๖๔๕ ลงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๗ ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้