มกราคม ๒๕๕๗ PDF Print E-mail
Thursday, 02 January 2014 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนมกราคม ปี ๒๕๕๗

   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๐๙
ลงวันที่  ๒๙  มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๐๕
ลงวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม
และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๘๑
ลงวันที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  การเพิ่มสิทธิของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่ปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งแห่ง
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๒
ลงวันที่  ๙  มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท 
 
   
   หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๕๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    
   
   
หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ