กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ PDF Print E-mail
Monday, 03 February 2014 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๗

   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๗๖
ลงวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๗๗
ลงวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๗๑
ลงวันที่  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๘
ลงวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๖
ลงวันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การคัดเลือกข้าราขการพลเรือนดีเด่น

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๐
ลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงา
นอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๓๙
ลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุข
เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ หมาวด ๑ ค่าห้องและค่าอาหาร
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๓๘
ลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
ในการบำบัดรักษาโรค
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๓๗
ลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง