There are no translations available.

 
  หน่วยงานในสังกัดส่วนเพาะชำกล้าไม้
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
  สถานที่ตั้ง   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   แผนที่หน่วยงาน
  โทรศัพท์   มือถือ
   1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี   ตู้ ปณ. 57 ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000     0 3231 2103      0 8587 49229,0 8644 09775     Map  
      นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า                          
   2. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี   หมู่ 3 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140            0 8180 85248     Map  
      นายสุรนาท ตระกูลน่าเลื่อมใส                          
   3. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ   ถ.เลียบคลองลากฆ้อน หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว     0 2977 6858      0 8632 92950      Map   
      นายนพดล โอภาสเสถียร     จ.ปทุมธานี 12140                    
   4. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา   21/6 หมู่ 12 บ้านหนองชุมพร ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า            0 8690 28588   Map  
      นายศุภสิทธิ์  ชุนเชาวฤทธิ์     จ.ฉะเชิงเทรา 24110                    
   5. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา   ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง      0 4422 2201      0 8187 71589      Map  
      นายสมัย สีโท     จ.นครราชสีมา 30000         FAX.
044932157
           
   6. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม   บ้านกู่ทอง ต. กู่ทอง อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160      0 4337 0571-4      0 8971 07103      Map  
      นางรื่นฤดี วนัสสกุล              FAX.
043370575
 
           
   7. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร    หมู่ 6 บ้านคำบอน ต. ดู่ทุ่ง อ. เมือง จ. ยโสธร 35000      0 4558 2576      0 819640943    Map  
      นายสมศักดิ์ วนัสสกุล               FAX.
045582576
           
   8. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี   หมู่ 10 บ้านคำกลิ้ง ต. บ้านจั่น อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000      0 4229 2411      0 813803345    Map  
      นายฤทธิบาน สุชีวะกุล             FAX.
042292411
           
   9. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่   71 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 50130      0 5388 0793      0 8658 68877      Map  
      นางอภิระมน ฐิติชยาภรณ์               FAX.
053880793
           
10. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพร่   305 หมู่ 10 ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110      0 5461 4273   
0 8192 56758
 
  Map  
          นายศิริไชย รัตนภาค            FAX.
054614273
           
   11. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์   หมู่ 12 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210            0 8620 20410     Map  
      นายพรพรหม ธเนศอนันต์                          
   12. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร   หมู่ 7 บ้านสวนทรัพย์ ต.สลุย อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 86140       0 7761 1125     0 8987 48379   Map  
   นางสาวพัชรี บุญย่อย                        
   13. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา   ต. ฉลุง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110      0 7439 8211      0 86958 7868   Map  
   นายเอกพงศ์  ศิริธร                        
   14. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง    หมู่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110      0 7484 1207      08 18955653   Map  
      นายไกรวิทย์  เพชรทวี                         
   15. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1) จังหวัดร้อยเอ็ด    บ้านสระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130      0 4358 0507      0 8565 15476   Map  
      นายวีรพงษ์  โสมปัดทุม                       
   16. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ    ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000      0 4561 2877      0 8172 53166     Map  
      นายชวน ธีรวุฒิอุดม                          
   17. สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก   ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110            0 8180 76052     Map  
  นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล                          
   18. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ   ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130            0 8556 77719     Map  
      นายธนรินทร์ สุกปลั่ง                          
   19. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    หมู่ 4 บ้านบางพระครู ต.บางพระครู อ.นครหลวง            0 8642 09298   Map  
      นายศิริชัย  จัดผล    จ.อยุธยา 13260                    
  20. สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110      0 8915 46509  Map  
   นางสาวลลิสา  สาตะรักษ์      0 8465 08137  
   21. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี     หมู่ 8 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120             
   นายสมบัติ  ลิบงามเลิศ        
  22. สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการฯ ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้)
จ.เพชรบุรี
หมู่ 2 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี           0 3278  8027        
  นายราวุฒิ  ทานัน        
หน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่หน่วยงาน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)    053820778  
1. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่   หมู่ 7 ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230 0 8562 54053 Map 
    นายสยาม  อินถาโท      
2. สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ 96 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50150 0 8570 85553 Map
    นายศิริชัย    ทองประเสริฐ      
3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน   หมู่ 10 ต.ทาขุมเงิน  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  51170  0 8195 28988 Map 
     นายอุทัยวุฒิ  เสาร์ชัย      
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮ่องสอน
   053 695007  
4.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน  612 บ้านดรสลัด หมู่ 6 ต.แม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง 0 8195 50421 Map
    นายทนงศักดิ์  แสงประสิทธิ์ จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0 5368 1323  
5.สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 0 8067 58195  
    นายสุธี  สอนประสิทธิ์      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)    053 711445  
6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย  ตู้ ปณ.123 หมู่ 5 ต.แม่คำ  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  57240   Map
    นายธนศักดิ์  วิศิษฐ์ผล   0 5377 9214  
7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา  หมู่ 5 ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000 0 8693 60146 Map
    นายถวิล  จันธิยศ      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)    054 223298  
8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง  กม.ที่ 668-669 ถ.พหลโยธิน หมู่ 3 ต.แม่หวด 
อ.งาว   จ.ลำปาง 52110
0 8618 13003 Map
    นายชัย  จันทราสกุล      
9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  หมู่ 5 บ้านแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม  อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์  53000
0 8197 18064 Map
    นายมนูญ  แออ่วม      
10. สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  บ้านปากปาด ต.แสนตอ อำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 0 8002 63355 Map
    นายพิเชษฐ สำนวน      
11. สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราย จังหวัดลำปาง  หมู่ 7 ตำบลแม่กั๊ว อ.สบปราบ จ.ลำปาง    
    นายเอนก ตาตระกูล      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่    054 637143  
12. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่  140 หมู่ 7 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 0 8199 32415 Map
    นายสุภกิจ  สืบสุโกศล      
13. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน  หมู่ 3 บ้านศรีเกิด ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.น่าน  55000  0 8332 20003 Map
     นายมนตรี  ปิยาพันธ์      
14. สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่ หมู่ 5 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่    
      นายสุวิทย์ จินดาวรรณ      
15. สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน หมู่ 4 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน    
      นายอานันท์ ผาทอง      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)    055 511142  
13. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก  บ้านท่าตะคร้อ ต.ประดาง กิ่ง  อ.วังเจ้า  จ.ตาก  63000 0 8580 52275 Map
     นายศักดิ์สิทธิ์  ขยายเสียง      
14. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย  หมู่ 5 ต.นาทุ่ง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110 0 8621 19304  Map
     นายพิสิษฐ  สอนไว      
15. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร   ตู้ ปณ.75  อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000  0 8995 33846  Map
      นายวิชัย  วิใจดำ      
16. สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 ตาก (ห้วยไม้แป้น) ถ.แม่สอด-อุ้มผาง บ้านห้วยไม้แป้น ต.มหา
วัน อ.แม่สอด 63110
 0 8137 51192  
       นายปิยมิตร  แสงทอง      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
สาขานครสวรรค์
   056 226374  
17. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ หมู่ 4 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 0 8620 16992  
     นายวันชัย  จันทร์สาคร      
18. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร หมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 0 8677 12330  
      นายปรีชา  พรมมะกุล      
19. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี หมู่ 2 ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง กม.15 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110  0 8985 8579  
     นายมณฑล   หนูทอง      
 20. สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  0 8163 60178  
     นายเธียรวิทย์  มุสิกะวงศ์      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
สาขาพิษณูโลก
   055 251317  
21. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก  หมู่ 5 ต.ดินทอง  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก  65130 0 8197 26952 Map
    นายบรรจง  ศรีใจวงศ์      
22. สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  บ้านดงขวาง หมู่ 11 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110  0 8188 40108  
    นายอนันต์ศักดิ์  รุณทอง      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)      
23. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี  ต.พุแค  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18240 0 81869 3314 Map
    นายมงคล  วงษ์เนียม      
24. สถานีเพาะชำกล้าไม้ (มวกเหล็ก)  ต.มิตรภาพ  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  18180 0 81919 6515 Map
    นายรัชชัย  สุทธิมา      
25. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง  หมู่ 6 ต.บางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง  14120 0 89681 3345 Map
    นายศุภกิจ  จันทร์กลั่น      
26. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี  หมู่ 6 ต.ห้วยชัน  อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี  16110 0 8974 19006 Map
    นายชัยนาจ   ภู่เพชร      
27. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท  หมู่ 4 ต.บางหลวง  อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท  17150 0 8195 03435 Map
    นายพิชัย  เหล่าตระกูล      
28. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี  ต.โคกตูม  อ.เมือง จ.ลพบุรี   15210 0 8416 04634 Map
     นายถนอมพงษ์  สังข์ธูป      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)      
29. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  บ้านเก่าน้อย  หมู่ 7  ต.หนองบัว  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000 0 8147 10400 Map
    นายอภิเดช  เตียวศิริทรัพย์      
30. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  หมู่ 3 ต.น้ำสวย  อ.เมือง  จ.เลย  42000  0 8170 84814 Map
    นายเอนก  สุขสวัสดิ์      
31. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  หมู่ 3 ต.บ้านขาม อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  39000 0 8187 27239 Map
    นายสุธน กมลบูรณ์      
32. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย  หมู่ 11 ต.หาดคำ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000 0 8196 40104 Map
    นางนิตยา  คล้ายแก้ว      
 33. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ  หมู่ 7 ต.ศรีชมพู อ.โกสุมพิสัย จ.บึงกาฬ 44140    
     นายสุทิน  เขตกระโทก      
 34. สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย ต.โพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย    
      นายวิระชัย อัคราช      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม      
34. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม  หมู่ 8 บ้านเทพพนม ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม 3800  0 8187 31458  
    นายพิรมย์  สกุลหรั่ง      
35.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร  ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180    
    นายประถม  บุญทวี      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)      
36. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น  บ้านโนนสวรรค์ ต.โนนสมบูรณ์  กิ่ง อ.บ้านแฮด     0 8139 06311 Map
    นายสราวุธ   สุโพธิ์ จ.ขอนแก่น 40110    
37. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม 44140 0 81615 4605 Map
    นางสาวชลลดา  ศรีพิมพ์      
38. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์  หมู่ 4 บ้านแก ต.อิตื้อ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120 0 8196 51659 Map
    นายอรุณ    สุทธิรักษ์      
39. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด  หมู่ 2 ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120 0 8196 59973 Map
    นายสุรชัย  โชติกวี      
40. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  หมู่ 1 บ้านคำป่าหลาย ต.คำป่าหลาย  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 0 86716 7214 Map
    นายชลวิทย์  นามจันทรา      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
สาขาอุบลราชธานี
     
 41.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400  0 8984 92407  
    นายพิษณุสุทธ  สุทธการ      
 42.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ  ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240  0 8187 68665  
    นายลิขิต  ทะคง      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)      
43. สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช  หมู่ 5 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 0 8138 99100 Map
    นายสุรพงษ์  คงมิยา      
44. สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  หมู่ที่ 1 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 0 8195 42045 Map
    นายดอน หงส์เหิน      
45. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์  1/4 หมู่ 2 ต.น้ำเขียว  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  32130 0 8179 04860 Map
    นายสุรพล  กลิ่นพันธุ์      
46.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  หมู่ 11 ต.คูเมือง  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  31190 0 8187 98694 Map
    นายชวลิต  กาญจนธัญลักษณ์      
47. สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 55 ม. 4 ต.ตาจง อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์  31170 0 8126 57889 Map
    นางดารณี  สีโท      
48. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ  ต.ช่อระกา  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000 0 8328 26966 Map
    นายสุทธิเวทย์  สามวัง      
49. สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  หมู่ที่ 11 ต.บ้านไร่   อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ 36230 0 817093398 Map
    นายสุปัน บุตรสมบัติ      
50. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ  138 หมู่ 3 ต.หนองไผ่  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000 0 8964 50011 Map
    นายประธาน ตันรุ่งเรืองกิจ      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)      
51. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี  หมู่ 4 ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20160 0 81699 8292 Map
     นายสุชาติ  ทิมแก้ว      
52. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง  บ้านหนองสนม ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  20110  0 89125 0205 Map
     นายอูฐ  เชาวน์ทวี      
53. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี  16/9 หมู่ 6 บ้านอ่าง ต.อ่างคีรี  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150 0 85236 5309 Map
     นายสละ  เขตรเขื่อน      
54. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด  บ้านสุขสันต์ หมู่ 1 ต.ด่านชุมพล  อ.บ่อไร่  จ.ตราด  23140 0 81962 2067 Map
     นายประเสริฐ  ซาแจ้ง      
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9
สาขาปราจีนบุรี
     
 55.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี  ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220    
     นายสุเทพ  พุ่มเทศ      
56. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว หมู่ 1 ต.หนองหว้า  อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 0 8181 25350  
    ว่าที่ร.ต. ภูมิรัตน์  นาคอุดม      
57.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์) หมู่ 9 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110  0 8180 66287  
     นายประสงค์  เกิดแก้ว      
58.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา
(เขาหินซ้อน)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 0 8163 94742  
     นายนิรันดร์  เลิศสักขณาวงศ์      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10  (ราชบุรี)      
59. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110  0 8544 55290 Map
    นายชาญวิทย์  ประชุมรักษ์      
60. สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล   0 8145 71304 Map
    นายฉัตรชัย  อรรถวิทย์ จ.นครปฐม  73171    
61. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี  หมู่ 10 ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี   0 8675 55534 Map
    นายเทอดธรรม   จักรนารายณ์ 72120    
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 
สาขาเพชรบุรี
     
62. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 0 8948 91131  
      นายชาติชาย  กิมศิริ      
63. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี  ต.ชะอำ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76120  0 8779 51313  
      นางสาวธัญยธรณ์  อุดมศักดิ์เวชกุล      
64.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000  0 8681 19424  
      นายประภาศ  ชาประสม      
65. สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย ถ.เขาย้อย-หนองหญ้าปล้อง หมู่ 2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 0 8185 65238  
      นายวุฒินันท์  เรืองปราชญ์      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 
(สุราษฎร์ธานี)
     
66. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฏร์ธานี  173/18 ถ.ห้วยมุด ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร   0 8160 62857 Map
    นายวรวิทย์    หยูดำ จ.สุราษฎร์ธานี 84120    
67. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง  ต.ลำเรียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110  0 84060 7770 Map
    นายนพวงศ์  อาภรณ์      
68. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร  หมู่ 6 ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  86110 0 8605 89895 Map
    นายนิสิต  ลีลาโรจนกุลเลิศ      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)
     
69.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต.นาพรุ  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช  80000 0 8196 80579 Map
    นายกฤตธัช  อนัคฆมณี      
70. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง  หมู่ 7 ต.ช่อง อ.นาโยง  จ.ตรัง  92170 0 8189 25439 Map
    นายยงยศ   หยงสตาร์      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12  สาขากระบี่      
71. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่  หมู่ 1 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 0 8173 75115 Map
     นายคงศักดิ์  เอกมงคลพงศ์      
72. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา  54/17 หมู่ 2  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120 0 7644 0620 Map
    นายปิติ  ลายลักษณ์      
73. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต  สวนป่าบางขนุน  หมู่ 5 ต.เทพกระษัตรี  อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110  0 8476 67644  Map
    นายสรกฤษณ  สิงห์คำ      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13  (สงขลา)      
74. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล  หมู่ 7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 0 8695 87868   Map
    นายเอกพงศ์ ศิริธร      
75. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี  อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 0 8929 46611 Map
    นายสุธี  ขอบขำ      
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13  สาขานราธิวาส      
76. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส  อ.เมือง จ.นราธิวาส   96000 0 8879 20209 Map
    นายวรวิทย์  ไอยรากาญจนกุล      
77. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา  95000 0 8879 20209 Map
    นายวรวิทย์ ไอยรากาญจนกุล