หนังสือเวียน กรกฎาคม ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
Friday, 22 July 2011 07:00
There are no translations available.

 หนังสือเวียน เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๕๔

   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๙๒๖  ลงวันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
    
alt    - เอกสารแนบ  (๑)
   
alt    - เอกสารแนบ  (๒) 
alt   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๙๔๖  ลงวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
alt   
     - เอกสารแนบ  (๑)
alt   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๙๔๗  ลงวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
    
alt    - เอกสารแนบ  (๑)  
    
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๙๖๐ ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง คำรับรองการผฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
   
alt      - เอกสารแนบ  (๑)  
alt   
alt  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๙๘๘  ลงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๓
alt   
     -  เอกสารแนบ  (๑)  
alt  
     -  เอกสารแนบ  (๒)  
alt  
alt    -  เอกสารแนบ  (๓)  
alt  
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๙๙๙ ลงวันที่  สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ จำนวน ๒ ฉบับ
   
alt        ๑.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๔๖๘๑ ลงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส (เจ้าพนักงานป่าไม้)
   
         ๒.หนังสือกรมป่าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/๑๔๖๗๘ ลงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตำแหน่ง 
alt  
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๐๐๐ ลงวันที่  สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ จำนวน ๓ ฉบับ
alt  
alt        ๑.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๒๒ ลงวันที่  ๓๐ มิถุ@@@น ๒๕๕๔
เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้ทิ้งงาน
alt   
alt        ๒.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๒๓ ลงวันที่  ๓๐ มิถุ@@@น ๒๕๕๔
เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดาคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   
alt     -  เอกสารแนบ  (๑)  
   
      -  เอกสารแนบ  (๒)  
alt  
      -  เอกสารแนบ  (๓)  
alt  
alt     -  เอกสารแนบ  (๔)  
alt  
alt     -  เอกสารแนบ  (๕)  
       
alt     -  เอกสารแนบ  (๖)  
          
         ๓.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๒๒๕ ลงวันที่   กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา
            
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๐๐๑ ลงวันที่  สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
      
       -  เอกสารแนบ  (๑)  
   
       -  เอกสารแนบ  (๒)  
         
       -  เอกสารแนบ  (๓)  
          
       -  เอกสารแนบ  (๔)